Forbrukerentreprise

Forbrukerentrepriser kan dreie seg om alt fra bygging av ny bolig, garasje, uthus, anneks, hytte, fritidseiendom ol., eller vedlikehold, oppussing, påbygging og annen utvikling av disse bygningene.  Forbrukerentrepriser vil enten være underlagt håndverkertjenesteloven eller bustadoppføringslova og det er disse lovene som i praksis legger rammene for når og hvordan entreprenøren må sende varsler til forbrukeren. Bustadoppføringslova kommer til anvendelse når avtalen gjelder oppføring av ny bolig.

For entreprenøren er det spesielt to situasjoner som utløser plikt til å varsle:

  1. Når entreprenøren oppdager forhold han må informere om, veilede om, gi råd om og fraråde.
  2. Når forbrukeren ønsker utført arbeider/tjenester som entreprenøren mener gir rett på fristforlengelse eller tilleggsbetaling.

Det lureste entreprenøren gjør er å varsle så snart som mulig. Krav om tillegg må varsles før tilleggsarbeid igangsettes.

Forbrukeren på plikt til å varsle når forbrukeren har innsigelser mot fremsendt faktura eller har oppdaget forhold som vil påberopes som mangler.

Vær klar over at proffentrerpriser  er underlagt andre og mer gjennomregulerte varslingsrutiner enn forbrukerentreprisene.

For mer informasjon om forbrukerentrepriser generelt viser vi til forbrukerentreprise.no.

Skjemaer og artikler